Krikščionybės Lietuvoje istorija

Krikščionybės Lietuvoje istorija

15,58 € 53,79 Lt
Kiekis
Į krepšelį
Pristatymo terminas iki 4 darbo dienų
Pristatymo kaina - siunčiama paštu, priklauso nuo knygų svorio
Apmokėjimas - gavus laišką, kad užsakymas paruoštas
Norite pasiteirauti? 8 682 53171 senanauja@gmail.com
Prekės aprašymas
Pavadinimas: Krikščionybės Lietuvoje istorija
Knygos ištrauka:

TURINYS

Pratarmė 7

I. NUO PIRMŲ MISIJŲ IKI LIETUVOS KRIKŠTO (1009-1387)   11

Rytų Pabaltijys: pirmieji kontaktai su krikščioniškuoju pasauliu 13 / Šv. Adalberto-Vaitiekaus misija 14 / 1009 m. - šv. Brunonas ir Lietuva 16 / Atoslūgis 20 / XII a. permainos 21 / XIII a. kryžiaus žygiai Pabaltijyje 22 / Krikščioniškosios karalystės interliudas 23 / Lietuvos Didžioji Kunigaikštija - apgaulingai pagoniška valstybė 33 / Atsivertimas 47 / Iliustracijos 51

II. ANKSTYVASIS LDK KRIKŠČIONĖJIMO LAIKOTARPIS: XIV A. PABAIGA - XVI A. VIDURYS  57

Įvadas 59 / Vyskupijos 61 / Parapijos 67 / Vyskupai 76 / Kapitulos 79 / Dvasininkai parapijose 82 / Vienuolijos 87 / Liturgija ir sakramentų teikimas 91 / Kalbos vartojimas 98 / Šventieji ir jų kultai 101 / Mokyklos ir špitolės 106 / Santykiai su kitomis religijomis 108 / Skirtingi tikinčiųjų lygmenys 114 / Religinės praktikos 117 / Pastabos apie krikščionišką gyvenseną 121 / Bažnyčios unija 126 / Iliustracijos 144

III. BAŽNYČIOS REFORMOS (1553-1655) 149

Protestantiškoji reforma (1553-1655) 154 / Katalikiškoji reforma ir kontrreformacija (1569-1655) 184 / Bažnyčios unija XVI-XVII a. 218 / Konfesiniai santykiai reformų epochoje 245 / Bažnyčios reformos ir visuomenė 261 / Iliustracijos 263

IV. KONFESIJOS STABILIZACIJOS METAIS (1655-1740)   271

Lotynų apeigų Katalikų Bažnyčia 274 / Bažnytinės unijos plėtra 285 / Protestantiškosios bažnyčios: „tylusis šimtmetis" 294 / Sentikių atsiradimas Lietuvoje 297 / Iliustracijos 299

V.APŠVIETOS EPOCHA (1740-1841) 305

Benedikto XIV pontifikatas 307 / Apšvietos pradžia Lietuvoje ir Lenkijoje 308 / Katalikų Bažnyčia carų valdžioje 323 / Bažnytinės unijos panaikinimas 333 / Iliustracijos 336

VI.CARINĖS STAČIATIKYBĖS IR TAUTINIO SĄMONĖJIMO AKIVAIZDOJE (1841-1904) 341

„Kišeninės bažnyčios" projekto išdavos 343 / „Valančiaus epocha" 347 / Katalikybė ir stačiatikybė po 1863 metų sukilimo 358 / Krikščionys ir modernėjanti tauta 375 / Iliustracijos 384

VII. LAISVOS SKLAIDOS GALIMYBIŲ LAIKOTARPIS (1905-1940)   389

Religijos laisvės atgavimas ir katalikų akcijos 391 / Bažnyčia pasaulinio karo ir nepriklausomos valstybės kūrimosi laikotarpiu 394 / Bažnyčios struktūrų reorganizacija po Lietuvos bažnytinės provincijos sudarymo 400 / Tautininkų ir Bažnyčios konfliktas 405 / Jaunųjų katalikų sąjūdis ir naujų veikimo būdų paieškos 410 / Bažnyčios uždaviniai valstybingumo krizės sąlygomis 421 / Religinio meno atsinaujinimas 425 / Kitų krikščioniškų konfesijų integracija 428 / Iliustracijos 434

VIII. KRIKŠČIONYBĖ OKUPUOTOJE LIETUVOJE:

1. ĮPRASTŲ RELIGINIO GYVENIMO FORMŲ GYNIMAS (1940-1950)   439

Pirmas susidūrimas su sovietų režimu 1940-1941 m. 441 / Nacių okupacijos trimetis 447 / Išgyvenimo pastangos brutalios prievartos sąlygomis 462

2. PRISITAIKYMAS PRIE SOVIETINIŲ TAISYKLIŲ (1950-1967)   477

Nuo „atlydžio" lūkesčių iki buldozerinio ateizmo patirties 479 / Religinio pogrindžio pradžia 495 / Katalikų Bažnyčios atsinaujinimo ženklai Lietuvoje 500 / Iliustracijos 551

IX. DEŠIMTMETIS, TAMPANTIS ISTORIJA (1990-2000)   557

Katalikų Bažnyčios statuso kaita ir institucinė reforma 559 / Dvasininkijos rengimas ir religinio ugdymo pertvarka 562 / Bažnyčia ir tautinė tapatybė 564 / Bažnyčia sekuliarios visuomenės kontekste 565 / Vidinės religinio gyvenimo permainos 566 / Tradicinės religijos ir naujosios krikščioniškos grupės 568 / Iliustracijos  570

Žemėlapiai 576 / Asmenvardžių rodyklė 585

PRATARMĖ

Dvidešimtajame amžiuje pasirodė bent du įvairių autorių studijų rinkiniai, pavadinti „Krikščionybė Lietuvoje“. Jie buvo skirti pagerbti Lietuvos krikšto jubiliejams: 550 metų (1937) ir 600 metų (1987). Dvi istorikų kartos – atitinkamai prieškario Nepriklausomoje Lietuvoje ir išeivijoje – šiuose rinkiniuose mėgino iš naujo peržvelgti „krikščionybės kelią į Lietuvą ir krikščioniškosios Lietuvos kelionę ... iki mūsų dienų,... jos pergyventus vargus, sėkmes ir nesėkmes“. Dabar, artėjant simboliniam pirmo mūsų šalies sąlyčio su Gerąja Naujiena 1000-mečiui (spėjamai šv. Brunono Kverfurtiečio misijai in confinio Rusciae et Lituae), jau nauja tyrinėtojų karta vėl ryžosi permąstyti istorinį krikščionių tikėjimo ir institucijų kelią: nuo to pirmojo sąlyčio 1009-aisiais iki Lietuvos Respublikos sutarčių su Šventuoju Sostu pasirašymo 2000-aisiais. Šioji istorikų karta – pirma posovietinėje Lietuvoje. Jai teko užduotis atkurti ryšį su ankstesne krikščionybės tyrimų tradicija (pradėta dar Antano Aleknos, o išeivijoje tęsta Zenono Ivinskio, Pauliaus Rabikausko SJ, Viktoro Gidžiūno OFM ir kt.), taip pat ją radikaliai bei skubiai atnaujinti ir šaltinių, ir metodų atžvilgiu.
Šis darbas, nors irgi sutelktinis bei panašiai pavadintas, skiriasi nuo ankstesnių veikalų. Jo pavadinimu mėginta išsakyti ir norą tęsti tradiciją, ir ją atnaujinti. Šis pavadinimas, „Krikščionybės Lietuvoje istorija“, atkreipia dėmesį į naują knygos bruožą. Pirmos dvi knygos buvo sudarytos iš savarankiškų, daugmaž chronologiškai sudėtų, istorinių (pirma - ir pasaulėžiūrinių) studijų. Šio leidinio autoriai ir sudarytojas norėjo Skaitytojams pateikti kiek įmanoma vieningesnę krikščionybės istoriją. Pamėginta pasiūlyti kitokią krikščionybės istorijos Lietuvoje periodizaciją, teikiančią šiai istorijai naujo rišlumo. Ankstesnė periodizacija buvo pagrįsta mūsų šalies politinio gyvenimo etapais. Krikščioniškųjų bendrijų raida būdavo įrašoma į „platesnį“ politinės bendrijos raidos kontekstą. Šitaip būdavo mažai pastebimi vidiniai Katalikų Bažnyčios (o ir kitų krikščioniškųjų bendrijų) procesai ir ypatingas jų institucinis tęstinumas <...>
Reikia paminėti, jog ši knyga nėra konfesiškai angažuotas veikalas, jo autoriai nesivadovauja konkrečiomis ekleziologinėmis ar apologetinėmis prielaidomis. Jie, pripažindami egzistuojant neempirinį krikščionybės matmenį, savo dėmesį telkia į istorinę krikščionybės būtį, atvirą moksliniam tyrimui. Krikščionybės fenomenas yra kompleksiškas, todėl jis sklaidomas pasitelkiant įvairias tyrimų strategijas, pradedant mentalitetų bei procesų ir baigiant tradicine įvykių bei struktūrų istorija <...>

Vytautas Ališauskas

Išleidimo metai: 2006
Puslapių skaičius: 596
Formatas: 15x22 cm
Įrišimas: Kietas
Anotacija: Ši knyga – tūkstantmetės krikščionybės Lietuvoje istorija. Jos ribos – nuo šv. Brunono Kverfurtiečio misijos 1009 m. iki Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarčių pasirašymo 2000 m.

Jaunesniosios kartos istorikai čia iš naujo permąsto krikščionybės kelią į Lietuvą ir Lietuvoje, aptaria skirtingų konfesijų padėtį skirtingose epochose, atskleidžia Bažnyčių santykius su valstybe. Dėmesys skiriamas ir tikėjimo kasdienybei – parapijos gyvenimui, dvasingumo kaitai, moralinei dvasininkijos būklei.

Tai knyga, kurioje atvirai pasakojama apie krikščionybės vargus ir laimėjimus, tikinčiųjų netobulumą ir šventumą, tikėjimo aistrą ir jo netektis.
Diplomatiniai pagoniškosios valstybės vingiai bendraujant su Europa, Bažnyčios reformos sukeltos krikščionių tarpusavio kovos, tautinio atgimimo laikų kolizijos, sovietmečio išdavystės ir heroizmas jungiasi į vientisą pasakojimą, kuris baigsis tik tada, kai baigsis žmonijos istorija.

Knygos bendraautoriai: Darius Baronas, Remigijus Černius, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Eligijus Raila, Arūnas Streikus, Paulius Subačius.
Autoriai: Autorių kolektyvas
Leidykla: Aidai
Sudarytojas: Sudarė Vytautas Ališauskas
 
Knygos Filmai, Muzika, Žaidimai